Licytacja nieruchomości 06-12-2018 nr 2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pokój IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ,Radonie, 05-825 Godzisk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00076153/8.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka nr 62/3 oznaczona w KW jako grunty orne na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o łącznym obszarze 0,1516HA odłączona z KW WA1G/000069355/2 położona: 05-825 Godzisk Mazowiecki, Radonie, Działka gruntu nr 62/3 o powierzchni 0,1516ha ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach boków: 37,00m, 42,62m, 31,94m, 8,00m, 5,66m, 30,70m, o ściętym najdalej na północ wysuniętym jej narożnikiem na długości boku około 8m (narożne ścięcie na rzecz poszerzenia działki 62/2 z powodu jej nieprzelotowego zakończenia, miejsce do zawracania pojazdów), teren działki płaski. Działka nie jest ogrodzona, porośnięta jest kilkunastoletnim samoistnym drzewostanem brzozowo-sosnowym, występują także pojedyncze drzewa liściaste innych gatunków, liczne krzewy i zarośla. Podczas wizji lokalnej nie zlokalizowano znaczników geodezyjnych wyznaczających granice działki. Na terenie działki, przy dłuższym jej boku – granicy z działką 62/2, zlokalizowano wyprowadzenie dla przyłącza energetycznego w postaci kabli energetycznych aluminiowych NN wychodzących z gruntu w peszlu do wysokości około 30cm nad jego powierzchnię. Kable wyprowadzone są w części dolnej skrzynki energetycznej, pozostałej część skrzynki brak. Inne media – takie jak woda i gaz, dostępne są w pasie drogi Centralnej. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ulicy Centralnej. Dostęp do drogi publicznej może być zrealizowany poprzez działkę nr 62/2.

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 02105019241000009073784192.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki , 05-825 Grodzisk Mazowiecki .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.