Licytacja nieruchomości 06-12-2018 nr 4

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pokój IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ,Radonie, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00076156/9.
Opis nieruchomości:
niezabudowana : działka nr 62/7 oznaczoną w księdze wieczystej jako grunty orne na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o łącznym obszarze 0,1500ha odłączona z księgi wieczystej WA1G/00069358/3 położona: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radonie, Działka gruntu nr 62/7 o powierzchni 0,1500ha ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach boków: 37,70m, 36,91m, 40,54m, 32,45m, 5,69m; z jednym ściętym rogiem od strony południowo-zachodniej (narożne ścięcie zapewniające widoczność i przejezdność), teren działki płaski. Działka nie jest ogrodzona, porośnięta jest kilkunastoletnim samoistnym zróżnicowanym gatunkowo drzewostanem, występują także liczne krzewy i zarośla. Granica wschodnia wycenianej działki przylega do ogrodzenia sąsiadującej działki nr 63/2. Nie zlokalizowano znaczników geodezyjnych wyznaczających granice działki. Na terenie działki, w północno-zachodnim narożniku przy zbiegu granic z działkami 62/6 i 62/2, zlokalizowano wyprowadzenie dla przyłącza energetycznego w postaci podwójnej skrzynki kablowej (po jednym przyłączu dla działki 62/6 i 62/7). Inne media – takie jak woda i gaz, dostępne są w pasie drogowym ulicy Centralnej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ulicy Centralnej. Dostęp do drogi publicznej jest zrealizowany poprzez bezpośrednie graniczenie jednego boku działki nr 62/7 na całej swej długości z działką nr 62/8.

Suma oszacowania wynosi 127 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 766,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 715,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 02105019241000009073784192.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki , 05-825 Grodzisk Mazowiecki .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.